Universal utforming- TEC 10

IMG_1461.JPG
IMG_1456.JPG

Klikk på bildet så kan du lese produktkatalogen til en av våre leverandører av universal utforming.

Ledelinjer er en del av universell utforming i publikumsbygg. Formålet er å gjøre det mulig for alle å finne frem til blant annet heiser, trapper og informasjonspunkter i ett bygg.

 

TEK10 :

§12-1 Krav om universell utforming av byggverk

Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i forskriften, med mindre byggverket eller del av byggverket etter sin funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse.

 

§12-6 Kommunikasjonsvei

h) Store rom, der sentrale ganglinjer går på tvers av åpne arealer, skal ha definert gangsone eller nødvendig ledelinje. Mønstre i gulv som gir villedende retningsinformasjon skal unngås.

 

Veiledning

§11-3 Ledelinjer

Krav og anbefalinger.

For å sikre alle mennesker god adkomst til og i bygningers sentrale funksjoner skal det vurderes om det er behov for å etablere ledelinjer.

Dette er retningselementer som skal hjelpe svaksynte og blinde med å finne veien i bygg. Særlig viktig der sentrale ganglinjer går på tvers av åpne plasser eller rom, inne og ute, og til å forbinde viktige målpunkter.

 

Tre typer markering med ulik funksjon:

 

Ledelinjer :  retningselement som angir gangbane

Oppmerksomhetsfelt : skal påkalle oppmerksomhet foran f.eks. inngangsparti, resepsjon ved at man legger ribber på tvers av gangretningen. Knyttes til den ordinære ledelinjen.

Farefelt : Varsling av kryssing av trafikkareal, nivåendringer, trapper eller lignende. Markeres gjerne med halvkuler. 

 

Trapper spesifikt: 

Utforming av trinnforkant. 

Inntrinn skal markeres slik at det oppnås luminanskontrast 0,8 i forhold til trinnfarge. Markering på inntrinn skal være i hele trinnets bredde i maksimum 40 mm dybde.

Bergersen Flis har lagerørt hvite og sorte trappeforkanter med god sklisirking og riktig dybde for å legge sammen med både lyse og mørke trappefliser.

Trenger du assistanse og hjelp ifm TEK 10 og produkter som tilferdsstiller kravene så tar du kontakt med

våre prosjektavdelinger rundt om i landet.

Oslo :

Kai Lund

kai.lund@bergersenflis.no

Hamar :

Rune Johansen

rune.johansen@bergersenflis.no

Trondheim :

Snorre Stølen

snorre.stoelen@bergersenflis.no

Bergen :

Erik Taule

erik.tale@bergersenflis.no

Tromsø :

Jan Ivar Andreassen

jan.andreassen@bergersenflis.no